Welkom

Op de officiële site van het buurtschap Langstraat op Goeree-Overflakkee.

Verkeerssituatie Langstraat e.o.

(Maart 2021) Op losse schroeven

Half maart bereikte ons het nieuws dat het dagelijks bestuur van het waterschap de functies heeft neergelegd. Wat dat betekent voor het verkeerscirculatieplan – en voor de dialoog die we hierover probeerden vlot te trekken – is nu nog onbekend. De verkeerscommissie zal in een brandbrief aan het waterschap en de gemeente onze zorg over de situatie uitspreken.

(Februari 2021) Online meeting met Waterschap 15 februari

Op 15 februari jl. hadden we in een online meeting aan heemraden Van Nes (Wegen & Groen) en Van Maurik (gebiedsportefeuille GO) de gelegenheid om het ‘gezicht’ van de problematiek rond de verkeerssituatie te laten zien.
We waren blij met deze kans en we hebben de belangrijkste pijnpunten van het verkeerscirculatieplan Galathesepolder nogmaals voor het voetlicht kunnen brengen.

Naar aanleiding van het gesprek zijn géén besluiten genomen. Wel heeft het waterschap toegezegd opnieuw naar het plan te zullen kijken met medeneming van de reacties (in de bijeenkomst van 12 januari was het veelvuldig herhaalde standpunt dat ‘dit het was’ en dat er geen ruimte was voor welke aanvulling of wijziging dan ook).

We zijn er dus nog niet, maar in ieder geval is er weer ruimte voor dialoog. Nu is het wachten op de beloofde terugkoppeling van de vergadering van de 12e, met de reacties op alle vragen en opmerkingen.

(Februari 2021) Naar aanleiding van online presentatie Verkeerscirculatieplan 12 januari jl.

Wij waren in eerste instantie erg positief over het verkeerscirculatieplan. Jarenlang is het waterschap direct overleg uit de weg gegaan en zijn onze klachten en zorgen – als we ze al konden delen – gebagatelliseerd of zelfs ontkend. Ook schoven gemeente en waterschap verantwoordelijkheid voor de verkeerssituatie naar elkaar. Dus dat de gemeente de laatste jaren het initiatief nam om uit de impasse te raken, en daardoor eindelijk overleg tussen álle partijen – bewoners, ondernemers en overheden – plaats kon vinden, was een enorme stap in de goede richting. Hoewel er natuurlijk verschillende zienswijzen bleven bestaan, waren de bijeenkomsten redelijk constructief en werden daarin heel werkbare oplossingen aangedragen – die ook breed werden gedragen.
Dus het feit dat het waterschap nu een plan ging presenteren, waarmee op een substantieel deel van de gesignaleerde problemen werd aangepakt, vonden wij een bijzonder positieve ontwikkeling.

Dat betekent niet dat we het inhoudelijk ook met alle voorgestelde oplossingen eens waren. De voorgestelde maatregelen lossen een aantal lang bestaande problemen in de kern van Langstraat niet op, en de oplossing voor de bereikbaarheid van de Heintjesweg levert wat ons betreft een onredelijke -en onevenredige- belasting op voor de bewoners aan dat traject. We hebben dan ook een uitgebreide en inhoudelijke reactie gestuurd aan het waterschap en de gemeente, in de veronderstelling dat dit de presentatie van een – weliswaar goed uitgewerkt, maar toch concept-plan zou worden.

Groot was dan ook onze teleurstelling toen tijdens de presentatie steeds nadrukkelijker werd aangegeven dat ‘dit het was’. Dit was geen plan, dit was een besluit. Input – op kleine of grote punten – was nutteloos en er waren ook geen fondsen voor welke aanpassing of aanvulling dan ook. En inhoudelijke onderbouwing (financieel of anderszins) met betrekking tot de gemaakte keuzes ontbrak volledig.
Kortom: we werden geconfronteerd met de eenzijdige houding die het waterschap in alle acties (en gebrek daaraan) al jarenlang heeft gekenmerkt.

De enige positieve aanvulling op het plan, was toeristische bewegwijzering naar Sluishaven, die ook de botentrailers via een meer optimale route moet leiden. Alle andere punten die zijn aangekaart, zoals bijvoorbeeld zwaar landbouwverkeer door de kern, maar ook de snelheid en onoverzichtelijkheid van de kruising LS/Beatrixstraat, werden genegeerd. En ook de ‘oplossing’ voor de Heintjesweg was niet open voor discussie. Aan het eind van de bijeenkomst kwam de stoom dan ook uit onze oren. Reden dat we even gewacht hebben met de terugkoppeling.

De gemeente/het waterschap gaan nog met een verslag komen, waarin men ook zal reageren op alle vragen en opmerkingen die zijn ingebracht. Op zich niet iets om met veel verwachting naar uit te kijken, ware het niet voor het volgende:
Onze kernwethouder mw. Tea Both heeft onze frustratie tijdens de bijeenkomst opgepakt. Zij signaleert ook dat vooral óver ons wordt gesproken, maar niet mét ons. Daarom heeft zij geregeld dat we in gesprek kunnen met heemraden Petra van Nes en Marjo van Maurik.

Wij zijn heel blij met het initiatief van de wethouder en we zijn van plan om dit gesprek weer open en positief aan te gaan. Wel hebben we vooraf aangegeven dat het ook van de kant van het waterschap een echt gesprek moet worden, en niet dezelfde boodschap via een andere boodschapper.

We zullen in het gesprek aandacht vragen voor onze inhoudelijke reactie op het plan, en erop aandringen dat daaraan alsnog inhoudelijk aandacht wordt besteed.
Omdat zoals gezegd de bewoners van de geplande vrachtverkeersroute naar de Heintjesweg onevenredig getroffen worden door de geplande maatregelen, hebben we een vertegenwoordiger van die groep gevraagd om aan te schuiven in het overleg.

Kortom: we blijven ervoor gaan en houden u op de hoogte!

Keet & corona

(Januari 2021) In verband met de overheidsadviezen met betrekking tot samenkomsten, worden er momenteel geen (groeps- of binnen-) activiteiten georganiseerd. Ook wordt De Keet voorlopig niet verhuurd. We nemen de gelegenheid te baat om verder onderhoud aan het interieur te plegen. De grote zaal heeft al een fikse make-over gehad.

OFlogo