Privacyverklaring – Huurders

PRIVACYVERKLARING EXTERNE HUURDERS DE KEET
(NIET-LEDEN)

Belangenvereniging Langstraat – De Keet (‘de Vereniging’) registreert een aantal persoonsgegevens van niet-leden die De Keet huren. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeren en uiteraard nemen wij de bescherming daarvan serieus. In deze Privacy policy staat beschreven welke gegevens wij registreren en hoe wij daar vervolgens mee omgaan. De Vereniging houdt zich daarbij aan de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de volledigheid: als in het kader van de AVG wordt gesproken over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens, wordt daarmee een grote reeks aan activiteiten bedoeld: niet alleen het gebruik van gegevens, maar ook: het opslaan, bewerken, toegang hebben of verlenen, beveiligen en maken van back-ups.

In het kader van de wet- en regelgeving zal de Vereniging:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt;
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn het beschreven doel;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij wij hier wettelijk toe vereist zouden zijn;
 • u wijzen op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze rechten respecteren.

Op dit moment registreert de Vereniging alleen die gegevens waartoe zij op grond van de verhuur van De Keet direct gerechtigd zijn. Voor registratie van andere gegevens, die niet onder deze grondslag vallen, zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Mocht u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Belangenvereniging Langstraat – De Keet
p/a Langstraat 62a
3256 AM  Achthuizen
secretariaat@langstraat-dekeet.nl

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
De Vereniging verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de verhuur van De Keet voor de volgende doelen:

 • voor communicatie rond de verhuur;
 • debiteurenbeheer.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
In de verhuuradministratie registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
De Vereniging bewaart persoonsgegevens van huurders zo lang als noodzakelijk is op grond van de wet (debiteurenadministratie).

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?
De Vereniging heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van huurders te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit betekent onder andere dat:

 • alle personen die namens de Vereniging inzicht hebben in de administratie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze gegevens en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend;
 • wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid hanteren voor al onze systemen;
 • op alle gegevens die online worden opgeslagen encryptie wordt toegepast;
 • van alle persoonsgegevens back-ups zijn gemaakt, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij onze maatregelen regelmatig testen en evalueren.

WELKE RECHTEN HEEFT U M.B.T. UW GEGEVENS?
U heeft het recht om te weten welke gegevens wij precies van u hebben en om die te laten aanpassen of verwijderen – voor zover dat laatste niet botst met onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de ledenadministratie.

Uw rechten zijn in detail terug te vinden op de pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

WAAR KAN IK NAAR TOE MET KLACHTEN?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om samen met u tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.