Verkeerscommissie

Op deze pagina vindt u alle informatie als het gaat om onze inzet om de verkeerssituatie in en rond Langstraat te verbeteren. Voor het gemak gebruiken we soms de volgende afkortingen: gemeente Goeree-Overflakkee (GGO), waterschap Hollandsche Delta (WSHD) en Belangenvereniging Langstraat e.o. (BV).

(Januari 2021) Naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan hebben we – met medeneming van de resultaten van de verkeersenquête – de volgende brief gestuurd aan waterschap en gemeente. Helaas bleek op tijdens de online meeting op 12 januari dat er geen sprake was van een overleg, maar van een éénzijdige presentatie.

(Januari 2021) Aanstaande dinsdag 12 januari zit de verkeerscommissie van de Belangenvereniging weer (digitaal) rond de tafel met waterschap, gemeente, ondernemers en onze collega’s uit Achthuizen en Ooltgensplaat. Tijdens een eerdere bijeenkomst eind 2019 hebben we met elkaar de knelpunten in de verkeerssituatie in en om onze kernen besproken. Het waterschap heeft, op basis van alle ideeën die toen zijn ingebracht, een plan opgesteld.
De plannen in het kort:

 1. Alle bedrijven in de omgeving krijgen een uniek volgnummer. Speciale richtingsborden leiden het verkeer via de meest optimale route naar ieder bedrijf. Dit systeem wordt ook gebruikt bijv. in de Rotterdamse Haven.
 2. Deze bewegwijzering zal al starten direct bij de afslag van de N59 (Schaapsweg).
 3. Bovengenoemde routering vormt vanaf de kruising met de N59 een rondweg: Groeneweg (N498) – Blokseweg – Grote Bloksedijk – Galathesedijk – Fittersweg – Oudelandsedijk – Langeweg – Groeneweg.
 4. Voor de bedrijven aan de Galatheseweg is een kleiner rondje gepland: aanvoer via Langstraat-Zuid – Galatheseweg, en afvoer via Oudelandsedijk – Fittersweg – Langeweg.
 5. De bedrijven aan de Heintjesweg worden bereikt via de Kruisweg – Langstraat – Heintjesweg en v.v.
 6. Wegverbetering is gepland voor de Kruisweg, de aansluiting van de Kruisweg op de Langstraat, en de aansluiting Oudelandsedijk – Fittersweg.
 7. Verkeersmeting en evaluatie is ingepland voor de verkeersdruk op Langstraat-zuid.
 8. Langstraat zelf wordt – vanuit beide richtingen – verboden verklaard voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer.

De plattegrond waarop de plannen visueel zijn uitgewerkt vindt u hier.

We willen volgende week graag uw mening/zorgen/suggesties naar aanleiding van dit plan meenemen en hebben daarom een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen zal zo’n 5 tot 10 minuten in beslag nemen. De vragenlijst vindt u hier.

(mei 2017) De gemeente heeft gehoor gegeven aan ons verzoek om ook boven aan de dijk een verbodsbord te plaatsen. Zoals eerder aangegeven hebben we het voorliggende verkeersbesluit geaccepteerd onder de voorwaarde dat in de toekomst alsnog aandacht zou komen voor de situatie op het traject van de Bloksedijk naar de Galatheseweg: Langstraat-zuid. Omdat partijen hierover echter geen duidelijke afspraken hebben gemaakt, maken de bewoners zich grote zorgen over toenemende overlast als gevolg van de afsluiting van de kern uit de noordelijke richting. Zij zagen dan ook geen andere uitweg dan het aantekenen van bezwaar tegen het verkeersbesluit zoals dat nu is opgesteld. In de Bewonersbijeenkomst van 30 maart is dit uitgebreid besproken. Uiteraard is het wenselijk dat er concrete toezeggingen gedaan worden dat ook oplossingen gezocht gaan worden voor de overlast op het traject Langstraat zuid. Maar er is een risico dat WHD dit bezwaar aangrijpt om af te zien van verdere communicatie en dat daarmee ook een oplossing voor de overlast en onveiligheid in de kern weer uit zicht is.

Er zal een hoorzitting worden gepland rond het bezwaarschrift. Vooralsnog zetten we samen in op een totaaloplossing voor het probleem dat de bestaande infrastructuur onvoldoende is om de groeiende bedrijvigheid te faciliteren.

(februari 2017) Het Verkeersbesluit “Instellen inrijverbod vrachtauto’s Kruisweg/Langstraat te Achthuizen” ligt ter inzage van 9 februari tot en met 24 maart. Dit is gelijk ook de bezwaartermijn tegen het verbod. Behoudens bezwaren zou het bord daarna geplaatst kunnen worden.
Jammer genoeg is geen gehoor gegeven aan ons verzoek om ook bovenaan de Langstraat richting de Kruisweg een bord te plaatsen, om het verkeer te weren dat in onze ervaring wel degelijk nog vanuit de richting Achthuizen de kern binnen wil rijden. We hebben de gemeente hierop gewezen en wachten een reactie af.
Ondertussen is er recent een meetpunt verschenen op Langstraat-zuid. We nemen aan dat dit door het waterschap is gedaan en zullen de diverse partijen laten weten dat we teleurgesteld zijn dat dit is gebeurd zonder overleg of voorafgaande communicatie – ondanks ons expliciete verzoek om bij de planning van eventuele verdere stappen te worden betrokken.

(januari 2017) Hoewel het waterschap als wegbeheerder technisch het besproken verkeersbesluit zou moeten organiseren, heeft de gemeente deze verantwoordelijkheid op zich genomen. We hebben bevestiging ontvangen dat het conceptbesluit ter goedkeuring is aangeboden aan de verkeerspolitie.

Op 18 januari hebben we gesproken met de heer Sweers van Ligtermoet & Partners. Deze adviseurs zijn door de gemeente aangetrokken om te assisteren bij het opstellen van een integrale visie op verkeer en mobiliteit – het verkeersbeleid.
Wij hebben met de heer Sweers onze ervaringen met de diverse overheden gedeeld, en onze visie gegeven op de noodzaak van een duidelijk beleid dat recht doet aan de gezamenlijke, maar soms ook tegenstrijdige belangen van de verschillende partijen (overheid, bewoners, bedrijven, transportsector, toeristenindustrie etc.).

(december 2016) Op 28 november hebben we overleg gevoerd met het WSHD en de GGO. Het volledige verslag is hier te vinden, hieronder volgt in het kort de uitslag.

We werden verrast door de conclusies uit de metingen, die aan de start van het gesprek door WSHD gepresenteerd werden:

 • De stroom aan vrachtverkeer was met 30 wagens per etmaal groter dan verwacht
 • Dit verkeer zou voor het grootste deel afkomstig zijn uit de richting van de Kruisweg

Deze conclusies waren niet geheel in lijn met onze perceptie van de situatie, maar vormden wel de basis voor de rest van het gesprek.

WSHD en GGO stelden op basis van het bovenstaande voor om een verbodsbord voor vrachtverkeer te plaatsen onderaan de opgang vanaf de Kruisweg richting Langstraat, met een vooraankondiging bij de ingang van de Kruisweg vanaf de Blokseweg.

Dat zou in combinatie met een bord bovenaan de Langstraat inderdaad een goede oplossing zijn, maar er kleeft een risico aan voor de situatie ter hoogte van ‘Langstraat zuid’. Momenteel ervaart men daar al de nodige overlast, en aannemelijk is dat die toe zal nemen als de voorgestelde oplossing effectief is.

Helaas was dit traject voor de andere partijen tijdens dit overleg geen onderwerp van gesprek. Ondanks onze eerdere verzoeken zijn op dit traject geen verkeerstellingen uitgevoerd en dus was er geen data beschikbaar – en bestond er vooralsnog geen probleem.

Op dat moment hebben we een pragmatische beslissing moeten nemen: de voorgestelde oplossing lost de meest dringende problemen – de vele schades en verkeersonveiligheid in de kern op. Door het voorstel op dit moment af te wijzen, zouden we het hele proces weer stilleggen. We zijn er daarom van uitgegaan dat een trein in beweging van richting kan worden veranderd, terwijl een stilstaande trein nergens heen gaat.

Vandaar dat we de aangeboden oplossing hebben geaccepteerd, onder de voorwaarde dat er metingen worden uitgevoerd voorafgaand aan en volgend op de uitvoering van e.e.a. Op basis van de verzamelde data kunnen we dan alsnog in gesprek gaan over de situatie in Langstraat zuid. In de tussentijd hebben we ook de brongegevens van de tellingen die wél zijn uitgevoerd opgevraagd, zodat we ook de gelegenheid hebben deze zelf te analyseren.

Er waren ook een aantal andere onderwerpen waarmee we meer voortgang hadden willen boeken, zoals de infrastructuur in combinatie met de groeiende bedrijvigheid. Maar ook die zullen even moeten blijven rusten.

We zijn dus nog niet waar we naartoe willen, maar er zijn positieve uitkomsten:

 • de aangeboden oplossing zal naar verwachting de verkeersveiligheid én het woongenot in de kern sterk verbeteren;
 • we zijn nu ten minste ook direct met het WSHD in gesprek;
 • de discussie heeft de aandacht van verschillende wethouders en van een aantal bestuurders binnen het waterschap.

Dus het blijft een kwestie van een lange adem (we zijn tenslotte al sinds de jaren ’80 bezig), maar we gaan in de goede richting. We houden u op de hoogte, en natuurlijk zijn mensen die in de verkeerscommissie hun steentje willen bijdragen van harte welkom!

(oktober 2016) Het WHD heeft een voorstel gedaan voor overleg tussen het WSHD, de GGO en de BV. We zijn blij met deze handreiking en hopen dat een persoonlijk gesprek meer duidelijkheid zal bieden en begrip voor de situatie zal kweken.

Omdat er nog veel muren geslecht moeten worden voor we echt inhoudelijk kunnen gaan praten over mogelijke oplossingen, is dit eerste overleg tussen de genoemde partijen. Bij volgende overleggen zullen wij erop aandringen dat de verschillende ondernemers mee aan tafel komen te zitten, zodat de uiteindelijke oplossing een breed draagvlak heeft.
Voor het gesprek hebben wij het WSHD opnieuw gevraagd om gedetailleerde en historische informatie over de verkeerstellingen, en om informatie over de belastbaarheid van de Langstraat en omringende wegen.

N.a.v. de afsluiting van de N498 naar Oude Tonge is een omleidingsroute ingesteld voor vrachtverkeer in de richting van Langstraat via de Langeweg.

De BV is in contact gekomen met met de heer Robijn, lid van de verenigde vergadering van WSHD voor de ChristenUnie. Wij hebben de heer Robijn van de situatie op de hoogte gesteld.

(augustus 2016) De BV heeft contact opgenomen met Dorien Kickert, voormalig secretaris van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) en lid verenigde vergadering van WSHD voor de PvdA en advies gevraagd over de situatie. Mw. Kickert zal de situatie binnen WSHD bespreken met haar collega’s.

(2 september 2016) Terugkoppeling WSHD: Uit de tellingen blijkt dat er na de Heintjesweg gemiddeld slechts 2 vrachtwagens per etmaal geteld zijn, terwijl de locatie na de Kruisweg een aantal van gemiddeld 30 vrachtwagens laat zien. Het lijkt er dan ook op dat relatief veel vrachtverkeer via de Kruisweg naar Langstraat rijden.  De verplichte rijrichting naar Heintjesweg blijkt te werken. Intussen heeft WHD ook de bebording ter plekke nog verbeterd [een tweede verplichte rijrichting bord aan de linkerkant van de weg, ter hoogte van het oude bord]. Om dit beeld helder te krijgen wordt een telling op de Kruisweg ingepland.
Uiteraard heeft de BV moeite met deze reactie. Twee vrachtwagens per etmaal gemiddeld (gemeten in een korte periode zonder serieuze oogstactiviteiten) betekent ruim 700 vrachtwagens per jaar! Zie hier onze volledige reactie.

(31 mei 2016) Overleg GGO en WSHD en bespreking van de twee adviesroutes. GGO koppelt terug dat WSHD metingen gaat uitvoeren om de hoeveelheid vrachtverkeer en het aantal vrachtwagens dat het inrijverbod negeert te meten. WSHD zal naar aanleiding daarvan een standpunt innemen over de voorkeursroute en de eventueel te nemen maatregelen. GGO zal naar aanleiding van het standpunt van WSHD ook een standpunt innemen en dit tenslotte communiceren naar de BV.

De BV heeft aangegeven zich zorgen te maken dat als de meetresultaten er zijn, WSHD opnieuw eenzijdig met conclusies en een beslissing zal komen (zoals dat indertijd ook is gedaan met het verkeersbord). Wij benadrukken wederom dat het wenselijker is om de resultaten te bespreken en in gezamenlijk overleg tot oplossingen te komen, in plaats van eenzijdig standpunten in te nemen.

(28 april 2016) Het College heeft het op juridische gronden gestoelde advies van de bezwaarschriftencommissie overgenomen dat wij als belangencommissie niet ontvankelijk zijn, zodat inhoudelijke behandeling niet meer mogelijk is. Uiteraard zijn wij teleurgesteld over deze gang van zaken. Gezien het feit dat de gemeente de diverse lokale organisaties in andere situaties juist in de rol van spreekbuis en belangenbehartiger van de bewoners ‘dwingt’, is het minimaal tegenstrijdig te noemen dat wij juist niet als zodanig geaccepteerd worden. Gelukkig waren ook betrokken ambtenaren die mening toegedaan. Dus wordt vervolgd…

(16 februari 2016) Schouw met GGO en bewoners: 160216 Verslag Schouw.

(2 februari 2016) Bezwaar tegen de door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van een extra loods op de Galatheseweg. Dit bezwaar was bedoeld om de discussie aan te zwengelen dat de overheid bij vergunningsaanvragen die een significante en structurele uitbreiding van de bedrijvigheid met zich meebrengen, de plicht heeft om de situatie ter plekke en in het bijzonder de infrastructuur mee te nemen in de beoordeling.

Onderaan de pagina vindt u de filmpjes van de verschillende routes op Youtube. Als u verder klikt naar Youtube zelf, zijn de diverse trajecten los aan te kiezen.

(pré februari 2016) Al jarenlang vragen bewoners van De Langstraat aandacht voor een aantal problemen m.b.t. de verkeersveiligheid:

 • te hoge snelheid van het verkeer binnen de kern
 • schade en onveiligheid door passerend landbouw- en vrachtverkeer in de kern
 • onoverzichtelijke kruising Langstraat-Beatrixstraat

Dit heeft in in de loop der jaren geresulteerd in het aanbrengen van een mini-rotonde (‘de punaise’) op de kruising Langstraat-Beatrixstraat, en het plaatsen van een verplichte rijrichtingbord voor vrachtverkeer op de Langstraat ter hoogte van de Heintjesweg.
Zeker deze laatste maatregel heeft niet het gewenste effect gehad, zodat de discussie wordt voortgezet met de gemeente en het waterschap als beheerders van respectievelijk alle binnen en buiten de bebouwde kom gelegen wegen.