Huurvoorwaarden De Keet

Door inzending van het reserveringsformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

 1. De volgende zaken zijn niet toegestaan tijdens het gebruik van De Keet. Deze verboden gelden zowel binnen De Keet als op de aangrenzende (speel) terreinen:
  • maken van open vuur (inclusief waxinelichten en kaarsen);
  • meenemen van honden;
  • meenemen van een eigen muziekinstallatie (tenzij in overleg en uitdrukkelijk vooraf overeengekomen);
  • luide muziek na 23:00 uur;
  • voortzetting van de activiteit na 24:00 uur.
 2. De huurder is minimaal 21 jaar en is gedurende de gehele gereserveerde periode en activiteit aanwezig en aanspreekbaar.
 3. Huurder ziet er op toe dat niet meer dan 60 personen worden toegelaten tot de activiteit.
 4. Huurder zorgt dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de parkeergelegenheid naast De Keet.
 5. Huurder wijst de gasten op hun verantwoordelijkheid zodat geluids- en parkeeroverlast voor omwonenden van De Keet wordt voorkomen.
 6. Bij ongewenst gedrag (overlast, drugsgebruik en/of overmatig drankgebruik of het overtreden van de verboden genoemd onder punt 1) zal verhuurder de activiteit stopzetten, De Keet sluiten en huurder verwijderen. Er vindt dan geen restitutie van huurpenningen plaats.
 7. De verhuur omvat niet de aan De Keet grenzende speelterreinen (speeltuin en trapveldje). Betoonde ongastvrijheid door Huurder of diens gasten aan buurtbewoners of derden geldt als ongewenst gedrag als genoemd onder punt 6.
 8. Huurder is verplicht De Keet na gebruik netjes en schoon achter te laten conform de checklist afsluitende maatregelen.
 9. Bij schade aan gebouw, meubilair of overige inventaris worden eventuele kosten op Huurder verhaald (voorbeeld: glasbreuk ca. € 150,= per ruit).
  Bij schade aan de speeltuin of het trapveld worden de contactgegevens van de verhuurder gedeeld met de gemeente voor verdere afhandeling.
 10. De Belangenvereniging Langstraat is niet aansprakelijk voor schade of diefstal in welke vorm dan ook door Huurder of diens gasten geleden.

 11. Als u op het reserveringsformulier heeft aangegeven Vriend van De Keet te willen worden, worden uw contactgegevens opgenomen in onze ledenadministratie. Zie ook onze Privacyverklaring. Bij de eerste verhuur wordt de contributie verrekend met de korting die u ontvangt op de huurkosten.  U ontvangt in het vervolg telkens aan het begin van het kalenderjaar een factuur voor uw jaarlijkse bijdrage.

Klik hier voor het Reserveringsformulier